Bộ điều khiển tương thích:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

Phiên bản phần mềm:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2

Bộ điều khiển tương thích:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

Phiên bản phần mềm:

 • SEACAD 5.0
 • SEACAD 5.1
 • SEACAD 5.2

Bộ điều khiển tương thích:

 • DBK2JJ
 • DBK2JP
 • DBZ6J

Phiên bản phần mềm:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2
 
 

Lưu ý: 

1. Vui lòng không ghi đè lên file cũ vì phần mềm mới không bao gồm thông số máy.

2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào, vui lòng liên hệ bất cứ lúc nào.